CSRD rapportage: het complete proces uitgelegd

Je hebt misschien gehoord over de nieuwe regelgeving in de EU: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Maar wat betekent dit voor jouw bedrijf? In deze blog leggen we uit wat CSRD is, waarom het belangrijk is en hoe je je kunt voorbereiden op deze nieuwe CSRD rapportage-eisen.

 

Wat is CSRD en waarom is het belangrijk?

De CSRD is geïntroduceerd om de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven te standaardiseren en te versterken. Met de toenemende focus op milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid, helpt de CSRD bedrijven bij het identificeren en communiceren van hun impact op de wereld. Dit leidt niet alleen tot meer bewustwording en verbeterde duurzaamheidsstrategieën binnen bedrijven, maar biedt ook belangrijke inzichten voor investeerders, consumenten en beleidsmakers. Door aan deze rapportagevereisten te voldoen, laat je zien dat jouw bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol in een duurzamere toekomst.

 

Wat is de CSRD rapportage?

De CSRD is de opvolger van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) en breidt de duurzaamheidsrapportagevereisten voor bedrijven in de EU uit. Het doel is om bedrijven transparanter te maken over hun impact op milieu, maatschappij en governance. Maar het gaat niet alleen om transparantie; het gaat er ook om hoe jouw bedrijf bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Onder de CSRD moeten bedrijven gedetailleerde informatie verstrekken over hun strategieën, risico’s en resultaten op het gebied van duurzaamheid. Dit omvat onder meer hun benadering van klimaatverandering, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de behandeling van werknemers en de bedrijfsethiek.

De CSRD rapportage maakt niet alleen de prestaties op het gebied van duurzaamheid zichtbaar, maar stimuleert ook bedrijven om hun processen en beleid te verbeteren. Met de CSRD wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, wat leidt tot een positievere impact op de samenleving en het milieu.

 

Vanaf wanneer geldt CSRD voor kleinere bedrijven?

Hoewel de CSRD aanvankelijk gericht was op grote bedrijven, zal de regelgeving vanaf 2025 ook van toepassing zijn op kleinere bedrijven. Dit betekent dat als je bedrijf bepaalde groottecriteria overschrijdt, je verplicht bent om aan deze CSRD rapportagevereisten te voldoen. De criteria omvatten onder andere het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal.

Deze uitbreiding van de regelgeving is een belangrijke stap in het stimuleren van een bredere verantwoording voor duurzaamheidspraktijken. Kleinere bedrijven spelen een cruciale rol in de economie en hun impact op de duurzaamheid kan significant zijn. Door ook deze ondernemingen te betrekken, zorgt de CSRD ervoor dat een groter deel van de markt bijdraagt aan de transitie naar een duurzamere economie.

Het is dus essentieel voor kleinere bedrijven om te beginnen met het voorbereiden op de CSRD rapportage door hun duurzaamheidspraktijken te evalueren en waar nodig te verbeteren. Hiermee kunnen zij niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook hun concurrentiepositie en reputatie versterken door te laten zien dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.

 

Wanneer is de CSRD rapportage verplicht?

De criteria voor het toepassen van de CSRD voor kleinere bedrijven worden geleidelijk uitgebreid vanaf 2025. Hier is een gedetailleerd overzicht van de criteria en de tijdlijn:

 1. Vanaf 2025: Alle grote Europese ondernemingen die momenteel al onder de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) vallen, moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties van het boekjaar 2024. Deze bedrijven voldoen aan ten minste twee van de volgende drie voorwaarden:
 • Meer dan 500 werknemers
 • Meer dan 40 miljoen euro omzet
 • Meer dan 20 miljoen euro balanstotaal
 1. Vanaf januari 2026: Grote Europese ondernemingen die aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen, moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties van het boekjaar 2025:
 • Meer dan 250 werknemers
 • Meer dan 40 miljoen euro omzet
 • Meer dan 20 miljoen euro balanstotaal
 1. Vanaf januari 2027: Beursgenoteerde Europese KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) die voldoen aan ten minste twee van de volgende criteria, moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties van het boekjaar 2026:
 • Meer dan 10 werknemers
 • Meer dan 700.000 euro omzet
 • Meer dan 350.000 euro balanstotaal
 1. Vanaf januari 2029: Niet-Europese ondernemingen met minstens één filiaal of dochteronderneming in Europa die meer dan 150 miljoen euro omzet draaien, moeten rapporteren over het boekjaar 2028.

Deze geleidelijke uitbreiding van de CSRD-vereisten betekent dat een steeds groter aantal bedrijven zal moeten voldoen aan de rapportageverplichtingen met betrekking tot duurzaamheid. Het is van cruciaal belang dat bedrijven die mogelijk aan deze criteria voldoen, zich nu al voorbereiden op deze rapportageverplichtingen. Dit houdt in dat zij hun huidige duurzaamheidspraktijken evalueren en indien nodig verbeteren om aan de standaarden te voldoen.

 

Belangrijke elementen van de CSRD rapportage

De CSRD rapportage bestaat uit 3 belangrijke elementen: milieuaspecten, sociale aspecten en governance.

 

1. Milieuaspecten

Je rapport moet gedetailleerde informatie bevatten over hoe jouw bedrijf het milieu beïnvloedt. Dit betreft niet alleen directe milieu-impact zoals uitstoot van broeikasgassen, lozingen in water en lucht, maar ook bredere zaken zoals energieverbruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en impact op biodiversiteit.

Afvalbeheer, inclusief recycling- en hergebruikinitiatieven, en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn ook cruciale onderdelen. Bedrijven moeten inzicht geven in hun inspanningen om milieuschade te verminderen, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk en initiatieven voor duurzame ontwikkeling.

 

2. Sociale aspecten

Deze sectie richt zich op hoe je bedrijf omgaat met sociale kwesties. Dit omvat werknemersrechten, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkplek, eerlijke lonen, en de aanpak van gedwongen of kinderarbeid.

Diversiteit en inclusie zijn ook belangrijke thema’s; hierbij kun je denken aan beleid en praktijken rondom gelijke kansen, inclusie van minderheden, en non-discriminatie. Gemeenschapsengagement, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheidsprojecten, ondersteuning van lokale initiatieven, en interactie met stakeholders, weerspiegelt hoe jouw bedrijf bijdraagt aan de maatschappij.

 

Richt je dit onderdeel met Inner Smile Company

Bij de Inner Smile Company richten we op het verhogen van het algehele levensgeluk van werknemers, omdat wij geloven dat gelukkige werknemers de sleutel zijn tot het succes van een bedrijf.

Wij erkennen dat het welzijn van werknemers verder gaat dan alleen de werkvloer. Daarom kun je via ons investeren in een beleid dat gericht is op het bevorderen van het algehele welzijn en geluk van je medewerkers.

Met de door ons ontwikkelde app voeren we onder je medewerkers gedurende enkele weken geluksmetingen uit. Uit de verzamelde data vormen we het ‘Gelukswiel’, dat centraal staat in het persoonlijke geluksgesprek met de medewerker. Hierin werken we samen met de medewerker aan een op maat gemaakt geluksplan. Dit plan integreert de expertise van gespecialiseerde externe experts, afgestemd op diverse geluksthema’s. Tijdens dit proces blijven we het geluksniveau monitoren en volgen we de voortgang in de geluksbeleving van de medewerker, om zo een blijvende positieve impact te helpen maken.

Door deze holistische benadering van werknemerswelzijn zien we aanzienlijke voordelen, zoals een hogere werknemerstevredenheid, langere retentie van personeel, en een vermindering van ziekteverzuim. Dit alles draagt bij aan een positievere bedrijfscultuur en uiteindelijk aan betere bedrijfsresultaten. Het verhogen van het levensgeluk van onze werknemers is niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische zet die ons bedrijf helpt groeien en bloeien.

 

3. Governance

Transparantie over bedrijfsbestuur is cruciaal. Dit omvat informatie over besluitvormingsprocessen, de rol en samenstelling van het bestuur, en hoe dit bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ethiek is een ander belangrijk element, inclusief beleid en procedures om corruptie en omkoping te voorkomen, en hoe het bedrijf omgaat met belangenconflicten. Naleving van de wet, waaronder de naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving, toont aan hoe het bedrijf zich inzet voor rechtmatige en ethische bedrijfspraktijken.

Samenvattend, de CSRD rapportage vereist een holistische benadering van duurzaamheid, waarbij bedrijven transparant moeten zijn over hun milieu-, sociale en governancepraktijken. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar draagt ook bij aan continue verbetering op deze gebieden.

 

Hoe bereid je je voor op CSRD-rapportage?

Begin met het analyseren van je huidige rapportageprocessen en -systemen. Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van waar je nu staat en wat er moet gebeuren om aan de nieuwe normen te voldoen. Identificeer de gebieden waar je huidige rapportage mogelijk tekortschiet en bepaal welke aanvullende gegevens of systemen je nodig hebt.

Het is ook belangrijk om te begrijpen welke specifieke eisen de CSRD aan jouw bedrijf stelt, wat kan variëren afhankelijk van de grootte en sector van het bedrijf. Overweeg een gap-analyse uit te voeren om de verschillen tussen je huidige praktijken en de CSRD-vereisten te identificeren. Zorg er daarnaast voor dat je personeel goed is opgeleid en op de hoogte is van de nieuwe vereisten. Dit kan inhouden dat je extra training moet geven of mogelijk zelfs nieuwe rollen of teams moet creëren om aan de CSRD rapportagevereisten te voldoen.

 

De impact van CSRD op jouw bedrijf

CSRD rapportage kan in eerste instantie als een last lijken, maar het biedt ook kansen. Door deze rapportage kun je gebieden identificeren waar jouw bedrijf kan verbeteren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot verbeterde bedrijfsprocessen, efficiëntere operaties en zelfs kostenbesparingen, bijvoorbeeld door het verminderen van afval of energieverbruik.

Bovendien kan het voldoen aan deze richtlijnen het imago van je bedrijf verbeteren, wat kan leiden tot een betere reputatie bij klanten, investeerders en andere belanghebbenden. Ook kan het je positie op de markt versterken en nieuwe zakelijke mogelijkheden creëren, vooral als consumenten en bedrijven steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid. Het is dus belangrijk om de CSRD rapportage te zien als een investering in de toekomst van je bedrijf en niet alleen als een wettelijke verplichting.

 

De kracht van transparantie en duurzaamheid

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markeert een belangrijk keerpunt in de manier waarop bedrijven in de Europese Unie rapporteren over hun impact op milieu, maatschappij en bestuur. Deze nieuwe richtlijn is niet slechts een uitbreiding van de rapportagevereisten, maar vormt een fundamentele verschuiving in hoe bedrijven denken over en actie ondernemen op het gebied van duurzaamheid.

De CSRD is een kans voor bedrijven om hun inzet voor duurzaamheid te tonen en om kritisch te kijken naar hun bedrijfsprocessen en -strategieën. Het gaat niet alleen om het naleven van regelgeving, maar om een dieper begrip van de rol die bedrijven spelen in de maatschappij en hun impact op het milieu. Dit begrip kan leiden tot positieve veranderingen, zoals efficiëntere processen, een betere reputatie, en een sterkere marktpositie.

De voorbereiding op CSRD rapportage moet niet als een last worden gezien, maar als een investering in de toekomst van het bedrijf en de samenleving. Door transparant te zijn over de milieu-, sociale en governanceprestaties, kunnen bedrijven niet alleen aan regelgeving voldoen, maar ook hun strategieën voor duurzame groei verbeteren en hun positieve impact op de wereld versterken.

In conclusie, de CSRD is een krachtig instrument dat bedrijven aanspoort om duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijfsvoering. Het biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheid, transparantie en innovatie te combineren, waardoor bedrijven niet alleen aan de regelgeving voldoen, maar ook een leidende rol kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst.

 

Veelgestelde vragen

 1. Wat zijn de boetes voor niet-naleving van de CSRD?
  • De specifieke boetes voor niet-naleving kunnen variëren per EU-lidstaat. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn eigen sancties.
 2. Hoe kan ik mijn bedrijf het beste voorbereiden op de CSRD?
  • Begin met een grondige analyse van je huidige rapportageprocessen en bepaal waar aanpassingen nodig zijn om aan de CSRD-normen te voldoen. Train je personeel en zorg voor de juiste systemen en procedures.
 3. Voor welke bedrijven is de CSRD van toepassing?
  • De CSRD is van toepassing op grote ondernemingen, beursgenoteerde bedrijven, en, in latere fasen, op kleinere bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria zoals omvang, omzet, en balanstotaal.
 4. Wat moet er gerapporteerd worden onder de CSRD?
  • Ondernemingen moeten rapporteren over milieu-, sociale en bestuursaspecten, zoals uitstoot van broeikasgassen, arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, en ethisch bestuur.
 5. Hoe verschilt de CSRD van de vorige NFRD?
  • De CSRD breidt de rapportagevereisten uit naar meer bedrijven en omvat strengere en meer gedetailleerde richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage.
 6. Is er externe verificatie nodig voor de CSRD rapportages?
  • Ja, onder de CSRD is het vereist dat de duurzaamheidsrapporten worden gecontroleerd door een externe partij voor validatie en betrouwbaarheid.
 7. Hoe wordt de ‘dubbele materialiteit’ benadering toegepast in de CSRD?
  • De ‘dubbele materialiteit’ verwijst naar het rapporteren over de impact van het bedrijf op de samenleving en het milieu (inside-out perspectief) en hoe duurzaamheidskwesties het bedrijf beïnvloeden (outside-in perspectief).

Hoe zit het met jullie werknemersgeluk op de werkvloer?

Wij bevorderen werknemerswelzijn, wat leidt tot meer betrokkenheid, productiviteit, en een sterkere bedrijfscultuur. Dit trekt kwalitatief betere werknemers aan en behoudt enthousiaste medewerkers, wat bijdraagt aan het aantrekken van nieuw talent.

Het gelukswiel.
Wat is dat?

Door middel van onze speciaal ontwikkelde app voeren we een geluksmeting uit, die over enkele weken loopt. Deze meting, ondersteund door de inzichten van Professor Ruut Veenhoven en het Geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, baseert zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over factoren die geluk beïnvloeden.