Wat is ESG?

In het bedrijfsleven krijgen de termen duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer aandacht. Een concept dat in dit kader sterk aan populariteit wint is ESG. In deze blog duiken we dieper in op wat ESG precies inhoudt, onderzoeken we of het een verplichting is voor bedrijven vertellen we je hoe belangrijk het is om hier aan te voldoen.

 

Wat is ESG?

Laten we bij het begin beginnen: wat is ESG? ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. In het Nederlands ook wel bekend als Milieu, Sociaal en Bestuur. Het is een raamwerk dat gebruikt wordt om de duurzaamheid en ethische impact van een investering in een bedrijf of bedrijfstak te beoordelen.

 • Milieu (Environmental): Dit aspect evalueert de prestaties van een bedrijf in zijn rol als beschermer van de natuur. Het omvat kwesties zoals klimaatverandering, lucht- en watervervuiling, biodiversiteit, ontbossing, energie-efficiëntie en afvalbeheer.
 • Sociaal (Social): Dit deel heeft betrekking op de relatie van het bedrijf met zijn werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschappen waarin het opereert. Onderwerpen als arbeidsrechten, diversiteit en inclusie, betrokkenheid van de gemeenschap en klanttevredenheid vallen hieronder.
 • Bestuur (Governance): Dit component kijkt naar het bestuur van een bedrijf, met inbegrip van het beleid, de procedures en de praktijken die het richting en controle geven. Het behandelt kwesties als bestuursstructuur, beloningen van het management, audits, interne controles en aandeelhoudersrechten.

 

Is ESG verplicht?

Hoewel ESG-gerelateerde regelgeving en vereisten van land tot land verschillen, is ESG op zichzelf geen wettelijke verplichting. De druk van investeerders, klanten en regelgevers stimuleert bedrijven wel steeds meer om ESG-criteria in hun bedrijfsvoering en rapportage te integreren. In sommige rechtsgebieden worden bedrijven inderdaad verplicht gesteld om over hun ESG-prestaties te rapporteren. Deze trend laat zien dat bedrijven steeds beter begrijpen hoe belangrijk duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn.

 

Verplichtingen in Nederland en België

In Nederland zijn er specifieke richtlijnen en verplichtingen die bedrijven aansporen tot meer transparantie rondom ESG-factoren. De Nederlandse Corporate Governance Code benadrukt bijvoorbeeld het belang van duurzaamheid en vraagt ondernemingen om te rapporteren over hun sociale en milieu-impact, alsook over bestuurspraktijken. Daarnaast verplicht de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten bedrijven om te rapporteren hoe en in welke mate hun activiteiten bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Deze Europese verordening, die ook in Nederland van toepassing is, verhoogt de ESG-rapportageverplichtingen voor bedrijven.

België heeft eveneens stappen ondernomen om ESG-rapportage en -transparantie te bevorderen. Belgische bedrijven worden aangemoedigd om ESG-aspecten in hun bedrijfsstrategie en rapportage te integreren. Dit komt onder andere door de implementatie van EU-richtlijnen zoals de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die grote ondernemingen verplicht om informatie te verstrekken over de manier waarop zij omgaan met sociale en milieu-uitdagingen. Hoewel dit nog geen alomvattende verplichting introduceert voor alle bedrijven, toont het duidelijk de richting waarin de Belgische regelgeving zich beweegt: meer nadruk op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Beide landen bewegen dus richting strengere ESG-gerelateerde rapportagevereisten. Dit weerspiegelt een duidelijke trend naar meer aandacht voor duurzame bedrijfspraktijken. Dit toont weer aan dat hoewel ESG op dit moment misschien niet wettelijk verplicht is voor alle bedrijven, de verwachting is dat de transparantie rond deze onderwerpen zal toenemen door zowel regelgevende druk als door de vraag vanuit de markt.

 

Waarom is het belangrijk?

ESG is belangrijk om een aantal redenen.

 1. Het kan helpen risico’s te identificeren die niet direct zichtbaar zijn via traditionele financiële analyse. Bijvoorbeeld: een bedrijf met slechte milieupraktijken kan op lange termijn financiële schade ondervinden door boetes, reputatieschade of operationele verstoringen.
 2. Een sterke ESG-prestatie kan wijzen op een goed management en een duurzame langetermijnstrategie, wat aantrekkelijk kan zijn voor investeerders en klanten die waarde hechten aan duurzaamheid en ethisch zakendoen.
 3. ESG draagt bij aan een betere wereld. Door te investeren in bedrijven die goed scoren op ESG-criteria, ondersteunen investeerders praktijken die positief zijn voor het milieu, de samenleving en goed bestuur. Dit leidt op zijn beurt tot een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

 

Hoe kun je als bedrijf inzetten op ESG?

Bij de uitleg “Wat is ESG” hebben we de drie onderdelen geïdentificeerd. Nu is de volgende stap voor bedrijven om actief strategieën te ontwikkelen en implementeren die hun ESG-prestaties verbeteren. Dit kan niet alleen helpen om aan de groeiende vraag van stakeholders te voldoen, maar ook om een duurzamer en ethischer bedrijfsmodel op te bouwen. Hier volgen enkele manieren waarop bedrijven meer kunnen inzetten op ESG:

 • Ontwikkel een duurzaamheidsstrategie: Begin met het vaststellen van duidelijke, meetbare doelstellingen voor elk ESG-onderdeel. Betrek stakeholders bij dit proces om te zorgen dat de strategie realistisch en relevant is. Dit kan variëren van het verminderen van de CO2-voetafdruk tot het verbeteren van werkomstandigheden en het versterken van de bestuursstructuren.
 • Investeer in milieuvriendelijke technologieën: Voor het milieuaspect kunnen bedrijven investeren in energie-efficiëntie, duurzame grondstoffen en afvalreductieprogramma’s. Door bijvoorbeeld over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen kunnen bedrijven hun milieu-impact significant verminderen.
 • Versterk sociale verantwoordelijkheid: Op sociaal vlak kunnen bedrijven werken aan betere arbeidsvoorwaarden en diversiteits- en inclusieprogramma’s. Dit omvat alles van eerlijke lonen tot gezondheids- en veiligheidsprogramma’s voor werknemers. Een ander bedrijfsmodel, zoals het Inner Smile Model kan hierbij ook helpen.
 • Verbeter bestuurspraktijken: Goed bestuur is cruciaal voor duurzaam succes. Bedrijven kunnen hun bestuursstructuren versterken door bijvoorbeeld een onafhankelijke raad van bestuur in te stellen, transparantie te bevorderen en strikte ethische richtlijnen voor het management en werknemers op te stellen.
 • Rapporteer transparant over ESG-prestaties: Transparantie is de sleutel tot vertrouwen en geloofwaardigheid. Bedrijven zouden regelmatig en op een transparante manier moeten rapporteren over hun ESG-prestaties en -doelstellingen. Dit kan via duurzaamheidsrapporten, updates op de bedrijfswebsite of via sociale media.
 • Stimuleer betrokkenheid en bewustzijn: Educatie en betrokkenheid zijn essentieel om de ESG-doelen te bereiken. Organiseer trainingen en workshops voor werknemers over het belang van ESG en hoe zij kunnen bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen op dit gebied.
 • Bouw partnerschappen: Samenwerking met andere bedrijven, overheden, NGO’s en maatschappelijke organisaties kan helpen bij het bereiken van ESG-doelstellingen. Partnerschappen kunnen leiden tot het delen van best practices, gezamenlijke projecten en meer impact op grotere schaal.

Door deze stappen te volgen kun je als bedrijf niet alleen je ESG-prestaties verbeteren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu. Tegelijkertijd bouw je aan een sterker en duurzamer bedrijfsmodel voor de toekomst.

 

Wat is ESG en wanneer begin je hiermee?

ESG is een belangrijk concept dat niet alleen kansen biedt voor bedrijven om hun duurzaamheid en ethische praktijken te verbeteren, maar ook om betere financiële prestaties op lange termijn te realiseren. Hoewel ESG-rapportage nog niet overal wettelijk verplicht is, is het duidelijk dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van de bedrijfsvoering en -strategie. De toenemende nadruk op ESG benadrukt het groeiende besef dat succesvolle bedrijven niet alleen worden beoordeeld op hun financiële resultaten, maar ook op hun impact op de wereld.

Wil je als bedrijf inzetten op het versterken van je sociale verantwoordelijkheid? Kies dan voor het Inner Smile Model! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Hoe zit het met jullie werknemersgeluk op de werkvloer?

Wij bevorderen werknemerswelzijn, wat leidt tot meer betrokkenheid, productiviteit, en een sterkere bedrijfscultuur. Dit trekt kwalitatief betere werknemers aan en behoudt enthousiaste medewerkers, wat bijdraagt aan het aantrekken van nieuw talent.

Het gelukswiel.
Wat is dat?

Door middel van onze speciaal ontwikkelde app voeren we een geluksmeting uit, die over enkele weken loopt. Deze meting, ondersteund door de inzichten van Professor Ruut Veenhoven en het Geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, baseert zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over factoren die geluk beïnvloeden.